My logo
  1 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [15) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ.ก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ จำนวน 1 หลัง ขนาดอาคาร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [B0) จ้างเครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยแบ่งออกเป็น 13 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 25 ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 44 คน เดืนทางไปจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  16 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [B0) ซื้อปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  18 . [P0) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [15) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  21 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  22 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  23 . [B0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  25 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  26 . [B0) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [D0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 14 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208