......

�ารเปิดโอ�าสให้เ�ิด�ารมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
....วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 2.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-08 ] อ่านเพิ่มเติม.....


ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพ


ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพ
....วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. งานกฎหมายและคดี กองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนตำบลแก่งเลิงจานร่วมกับชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพให้ประชาชนตำบลแก่งเลิงจาน และประชาชนทั่วไป ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม .....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-25 ] อ่านเพิ่มเติม.....


ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565


ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565
....วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาอบต. ประธาน อสม. ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารแก่งเลิงจาน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565 ตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs โดยวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านตามนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-11 ] อ่านเพิ่มเติม.....


ประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ชาวบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกับวางแผนการดำเนินการและติดตามการพัฒนาภายในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานต่อไป.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-10 ] อ่านเพิ่มเติม.....


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208