1

หัวข้อกิจกรรมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก
รายละเอียดของกิจกรรมวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายฐานพันธ์ อินทร์สมหวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ โดยมติที่ประชุม ให้ นายไมตรี สิทธิจันทร์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเลิศ เทพทองพูน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208