1

หัวข้อกิจกรรมการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
รายละเอียดของกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้ลงนาม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการหมู่บ้านราชภัฎตามศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208