1

หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการกักกันของผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และมติที่ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยและปรับปรุงสถานที่พักคอยและเตรียมจัดหาเตียงสำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 10 เตียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว มืื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อและอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการการกักกันตัว ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208