ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน


นางสาวยศวดี แดนประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิฑูรย์ แก้วอรุณ
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐวธันย์ เหล่าผักสาน
คนงานประจำรถขยะ

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208