ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสักรินทร์ มหาโชติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางโสภา พลเหลา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณิรดา ลาจ้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางกฤชภร เจริญทัพ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปภาวี พระคลังทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกวรรณ คูรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐฐนุช หอมสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208