ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองช่าง


นางกิติญา เรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายภานุวัตร ภูวนารถ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายวิรัตน์ นะตะ
นายช่างโยธา

นางสาวศิริรักษ์ สุภี
ผู้ช่วยช่างโยธา


รุ่งศักดิ์ สมบัติศิริ
วิศวกรโยธา

นายชูชาติ แพ่งสองคอน
คนงานทั่วไป

นางสาวธันยพัฒน์ คุณเศรษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208