ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองคลัง


นางเปรมกมล สุจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุภาพร คเณราช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวเกศศิริ แสงจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอุไรวรรณ ไชยงาม
นักวิชาการพัสดุ


นายมนูญ คงอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรหมภัสสร คลังพระศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายชัชวาลย์ ทวีกุล
พนักงานจ้างเหมา


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208