ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองคลัง


นางเปรมกมล สุจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุภาพร คเณราช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวเกศศิริ แสงจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอุไรวรรณ ไชยงาม
นักวิชาการพัสดุ


นายมนูญ คงอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายประเด็น พลเหลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรหมภัสสร คลังพระศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายชัชวาลย์ ทวีกุล
พนักงานจ้างเหมา


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208