หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 53 ผลลัพธ์

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ8
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพกู้ภัย กจ 3201 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ4
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ4
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ4
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่.8 และ หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนว 32 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ5
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาบาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ5
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ5
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน ม.9 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บพ.546 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง และประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ4
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 365 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6
21ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
22ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
23ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ152
24ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
25ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินแสงวับวาบ และไฟส่องสว่าง-ไฟสปอร์ตไลน์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ216
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดรถยนต์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ203
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ181
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 30 รายการกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ206
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ173
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ165
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตันกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
38ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ต้น กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ132
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
41ะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ128
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดับ พร้อมประดับตกแต่ง โครงการรับเสด็จฯกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ106
43ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ126
44ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ93
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ118
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงไม้พร้อมติดตั้งกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ118
49ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด -อุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
50ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85
51ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ186
52ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ89
53ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2562)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208