หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ73
2ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ60
3ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ103
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ102
5ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ141
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินแสงวับวาบ และไฟส่องสว่าง-ไฟสปอร์ตไลน์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ157
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดรถยนต์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ148
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 30 รายการกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ107
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ101
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ72
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ63
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ69
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตันกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ79
18ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ต้น กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ73
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ98


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208