หนังสือทังหมด

แสดง 21 ถึง 40 จาก 53 ผลลัพธ์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
21ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
22ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
23ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ152
24ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
25ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินแสงวับวาบ และไฟส่องสว่าง-ไฟสปอร์ตไลน์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ216
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดรถยนต์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ203
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ181
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 30 รายการกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ206
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ173
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ165
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตันกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
38ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ต้น กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ132
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208