หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 53 ผลลัพธ์

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ36
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ39
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ39
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ36
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ26
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ28
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพกู้ภัย กจ 3201 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ20
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ23
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่.8 และ หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ26
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ25
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จำนว 32 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วงเทศกาบาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน ม.9 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ25
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บพ.546 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง และประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 365 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ28
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ32


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208