หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ46
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๔กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ79
3ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ177
4รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ175
5รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ182


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208