หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานการการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ84
2ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ79
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ140
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
5ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ136
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๔กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ165
7ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ267
8รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ267
9รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ274


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208