หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ255
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ284


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208