หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สถิติการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ84
2รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ77
3รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
4สถิติการให้บริการประชาชน งานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
5สถิติการให้บริการประชาชน งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ66
6สถิติการให้บริการประชาชน งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ69
7สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ78
8สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ82
9สถิติการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
10สถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ69
11สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ73


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208