หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
2คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
3คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ161
4คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ133
5คู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ151
6คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ139
7คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ150
8คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ139
9คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
10คู่มือการรับชำระภาษีป้ายกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ141
11คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208