หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ270
2แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ259
3แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สำนักปลัด-341
4ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสำนักปลัด-342
5ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.ส่วนกองสวัสดิการสังคม-980
6ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จส่วนกองสวัสดิการสังคม-260
7แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์สำนักปลัด-358


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208