หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ30
2แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ360
3แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ347
4แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สำนักปลัด-431
5ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสำนักปลัด-424
6ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.ส่วนกองสวัสดิการสังคม-1,720
7ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จส่วนกองสวัสดิการสังคม-336
8แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์สำนักปลัด-439


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208