หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะ�รรม�าร�ำหนด ม.9(8)

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผน/โครงการสำนักปลัด-202
2การบริหารงานงบประมาณ (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-186
3ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร--181
4รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา--209
5ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำนักปลัด-178
6กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการพัสดุสำนักปลัด-179
7แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562กองคลัง-169
8สรุปผลการจัดการพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1กองคลัง-166
9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักปลัด-163
10ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-176
11รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-166
12วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสำนักปลัด-148
13รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-167
14ประกาศ กขร.เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างสำนักปลัด-193
15หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักปลัด-153
16แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-148
17แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-154


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208