หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

งานจัดเก็บรายได้

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ค ำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง/บัญชีรำยกำรห้องชุด ตำมมำตรำ 32 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ190
2ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส.1)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ81
3ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ภดส.1กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ106
4บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตำบลแก่งเลิงจานกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ72
5บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
6คำนิยามโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ79
7ตารางอัตราค่าเสือมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ73
8ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ภดส.3)ประกาศกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96
9บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 1ภดส.กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ86
10บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3)2กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ46
11บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 3กองคลังไม่ระบุ52
12ประกาศ เรื่องการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานประกาศกองคลังไม่ระบุ91
13ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมกองคลัง-240
14แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1กองคลัง-325
15แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4กองคลัง-268
16แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9กองคลัง-303
17แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2กองคลัง-322
18คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560กองคลัง-374
19ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550กองคลัง-267


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208