หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

งานจัดเก็บรายได้

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ25
2ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565ประกาศขยายระยะเวลา-อุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
3ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 อบต.แก่งเลิงจานประกาศราคาประเมิน 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
4ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ภดส 3 ปี 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
5ประกาศการออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565ประกาศการออกสำรวจกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
6ค ำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง/บัญชีรำยกำรห้องชุด ตำมมำตรำ 32 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ273
7ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส.1)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ170
8ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ภดส.1กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ207
9บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตำบลแก่งเลิงจานกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ148
10บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ209
11คำนิยามโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ170
12ตารางอัตราค่าเสือมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ162
13ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ภดส.3)ประกาศกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ176
14บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 1ภดส.กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ174
15บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3)2กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ103
16บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 3กองคลังไม่ระบุ115
17ประกาศ เรื่องการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานประกาศกองคลังไม่ระบุ177
18ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมกองคลัง-314
19แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1กองคลัง-393
20แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4กองคลัง-341


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208