หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

�ผนปฎิบัติ�ารป้อง�ัน�ารทุจริต

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ45
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208