หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ73
2แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้้มูลความผิดสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ70
3ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ58
4ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
6ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ70
7ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61
8ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208