หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
2ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจกรณีพิเศษนอกเหนือโควตากรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ118
3ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ167
4ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ158
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ159
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208