หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ213
2มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ148
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น (ฉบับที่ 3)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ145
4ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ151
5กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุใหม่สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ167
6ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ159
7ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ199


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208