หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

�ผนพัฒนาบุคลา�ร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ73


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208