หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

��������������������������������������� 3 ������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ187
2การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 2สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ238


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208