หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำเดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ86
2รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ81
3รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ77
4รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ152
5รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
6รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ215
7รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ188
8งบรายรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคมสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ176
9รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ153
10รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ158
11รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ148
12รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208