หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 168 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
2รายงานยอดผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
3สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 14 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
4ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ1
5สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วัน13 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
6สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
7สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
8ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ32
9ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 91/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
10ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
11ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ48
12ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35
13ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
15ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
16แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
18ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน กันยายน 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
19ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16
20ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208