หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 219 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ขอเชิญบริจาคโลหิตประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ1
2ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ3
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ระดับต้นสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16
4ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-27 / 2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ34
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
6ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ39
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
8ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ42
9รายผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ37
10ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ42
11ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ37
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับการโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้กักกันตัว ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 (เป็นการชั่วคราว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ79
14ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ60
15ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ144
16องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ78
17ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนญืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ59
18ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยตรวจดูรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ66
19ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติในการติดต่อรับบริการฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ70


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208