All

เพิ่ม ข้อมูล

แสดง 101 ถึง 120 จาก 583 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
101ประกาศนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.25622019-07-251d058484039055bd734de2b9f42fd396f.pdf
102ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)2019-07-251d8b6eb427d8bb6ba162f73b789161ea2.pdf
103ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ2019-07-251b0665a28f9087c4b73425585e5a68b41.pdf
104การนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)2019-08-02117f62b8c76250d559ec711be2d990ba4.pdf
105ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)2019-08-021fb41868510297131ac04ce7f668f1724.pdf
106ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)2019-08-021
107ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25632019-08-271c218d461fe84f56b0c71746cb39d7ff6.jpg
108ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม2019-08-2018bf500b091140f9bb5052ca196eac6811.pdf
109ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.25612018-10-31106e024abf2df9c12f256e5e0dc594902.pdf
110ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.จังหวัดมหาสารคาม2019-01-2216d11b4c90515d0dccece4f568408bec3.pdf
111โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 25622019-09-1148bffa45cfe35359fab794ee2fda1e78c9.pdf
112ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถยนต์2019-09-1314b8e2082ff441e7802c7d49805877069.pdf
113ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2019-10-011f33a014d6e48dfed994c7fd42afb727c.pdf
114ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2019-10-031a912ea85c37e68d9fc208ea0518819d5.pdf
115แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล/แทนตำแหน่งที่ว่าง2019-10-081e8945b0fd7981b1dc2c91f765aa7998d.pdf
116ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒2019-10-1712b65fd2ab2e694e3334e7446682a480e.pdf
117ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภายใน2019-10-0118ecb2f5ef65e71450902626aafffb84a.pdf
118ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน72019-10-0116e755e52e7fb9bbeea4847ea5485cf9c.pdf
119ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2019-11-06153b447d1da22bcee73aaaf484133f894.pdf
120ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2019-11-261ec57a58a84a6c0132d2561357aee1279.jpg


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208