ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สมาชิกสภา


นายมงคล สีอารัญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

xxxxxx
รองประธานสภา

นางรัตนาพร เทียมวงศ์
เลขานุการสภา


(ว่าง)
สมาชิกสภา ม.1

นายสุรพล โคจรานนท์
สมาชิกสภา ม.2

นางคำผัน สีมันตะ
สมาชิกสภา ม.3

นางชัชราภรณ์ จำนงศรี
สมาชิกสภา ม.3


นายสุโรจน์ ขันขวา
สมาชิกสภา ม.4

xxxxxx
สมาชิกสภา ม.4

นางทองเหรียญ อารีรอบ
สมาชิกสภา ม.5

นายณัฐสพล ไหมเหลือง
สมาชิกสภา ม.6


นางรัศมี แสนประดิษฐ์
สมาชิกสภา ม.6

นางบานเย็น ใหม่คามิ
สมาชิกสภา ม.7

xxxxxx
สมาชิกสภา ม.7

นางเจียมจิตร พลคำ
สมาชิกสภา ม.8


นายทองเลิศ โม้ตา
สมาชิกสภา ม.9

นายชูชาติ ศรีมันตะ
สมาชิกสภา ม.10

นายทะนากร ทะไกรราช 11
สมาชิกสภา ม.11

xxxxxx
สมาชิกสภา ม.11


นางพัชรี จันทร์โสภา
สมาชิกสภา ม.12

นายสำอางค์ จันทรลุน
สมาชิกสภา ม.12

นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา
สมาชิกสภา ม.13

นางสุวรรณา สังข์วงค์
สมาชิกสภา ม.13


xxxxxx
สมาชิกสภา ม.14

นายเครือณรงค์ ขำผิวพรรณ
สมาชิกสภา ม.14

นางดวงจันทร์ แก้วอรุณ
สมาชิกสภา ม.15

xxxxxx
สมาชิกสภา ม.16


นางประกาย อุปแสน
สมาชิกสภา ม.17


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208