ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้บริหาร


นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0868641744


นายณรงค์ จันทร์ลุน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0642606124

ร้อยตรีอุทัย กาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0872342636


นายอะไพ งามเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0816602411


หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0818725686


นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร : 0818714041


น.ส.ณัฐณิชา พรมเพียงช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 0982896644

นางเปรมกมล สุจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0918617646

นางกิติญา เรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0898439721

นายสักรินทร์ มหาโชติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0871180321

นายธนเดช ทิพยวิชิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 0925594899

นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 0818714041

นายทศพล เสนามาตย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร 0812981610
       

นายวิเชียร อัปมระกา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 0843595973

นางสุภาพร คเณราช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เบอร์โทร 0945432635

นายภานุวัตร ภูวนารถ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
เบอร์โทร 0898404029
       


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208