ดูทั้งหมด..60

จดหมายข่าว !! News

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รอ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 / 2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
....วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-19 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่22 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
....วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฎิบัติการ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
....กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-02 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
....รอง ผวจ.ตรวจเยี่ยมศูนย์.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-16 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 /2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
.... วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 /2565
....โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-08 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/ 2565
....ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-14 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/ 2565
....โครงการสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-08 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/ 2565
....กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือน มีนาคม 2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-03-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/ 2565
....ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป .....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-24 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
....วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้าน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-15 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/ 2565
.... วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกวัตน์ จันทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทิพากร ดีแดง ผู้อำนวยกา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 / 2565
....ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้อง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน
....ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งนโยบายคณะผ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 / 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
....ดำเนินการสำรวจถนนชำรุด และท่อระบายน้ำ บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
....ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบการทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-03 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
....มอบถุงยังชีพผู้ป่วย HI ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/ 2565
....ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานครั้งแรก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่่ 3/ 2565
....ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/ 2565
....การปฎิบัติงานศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
....“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-12-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว 34/2564
....วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพั.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-27 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
....วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพั.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าว 32/2564
....โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 19 หน่วยเ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-11-24 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ฉบับ 31 / 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
....วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่.....
[โพสต์วันที่ : 2021-10-23 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จดหมายข่าวงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดมหาสารคาม
....วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันป.....
[โพสต์วันที่ : 2021-09-21 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ฉบับที่ 28 / 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยสำนักงานปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือป.....
[โพสต์วันที่ : 2021-09-02 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ฉบับที่ 27 /2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
....โครงการตลาดสีเขียววิถีไทยตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เพ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-09-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
สนับสนุนยานพาหนะ รับ - ส่ง ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน และท่านสำลี รักสุทธี สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมสนับสนุน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้าน
.... ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2564.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-24 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
.... องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณหมู่บ้านและที่อยู่อาศัย และศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-23 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน .....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
....วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดเกษตร และพนักงานตลาดเกษตร ดำเนินการกิจกรรมล้างตลาดเกษตรและค.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)
....วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน
....องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.และอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย.....
[โพสต์วันที่ : 2021-08-03 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-07-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
....วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน .....
[โพสต์วันที่ : 2021-07-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง
.... วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตรา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-08 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
.... วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบั.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลง
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-06-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
....วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
.... หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาด สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดเกษตร เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
....วันที่ ศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาด สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดเกษ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-14 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
....วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day
....วันศุกร์ที่ 7 พฤษภคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
....วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day
....วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกัน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 19
....องค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน อาสาสมัครสาธารณสุขปร.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day"
....วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ท.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-23 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ”
....วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่
....วันที่​ 26​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.
....วันที่. 25. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15......
[โพสต์วันที่ : 2019-02-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ]


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208