องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

นายก
นายประเด็น พลเหลา
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร 0840343144
ปลัด
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0818725686

แก่งเลิงจานธารสวยใส เสื่อกกไหลใจงามล้ำ ฮีตครองธรรมสืบอีสาน ราษฎร์สำราญด้วยวิถีที่พอเพียง

ดูทั้งหมด..237

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2022-11-28 ,อ่าน : 1 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2022-11-24 ,อ่าน : 12 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2022-11-23 ,อ่าน : 13 ]
ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2022-11-22 ,อ่าน : 17 ]
ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2565
    [] [วันที่ : 2022-11-08 ,อ่าน : 29 ]
ดูทั้งหมด..37

NEWs !! News

งานกิจสภา

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    [] [วันที่ : 2022-06-02 ,อ่าน : 75 ]
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 101 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 103 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 100 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อย
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 100 ]
ดูทั้งหมด..13

NEW !! News

กฏหมาย/ระเบียบ กิจสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2021-06-30 ,อ่าน : 211 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
    [] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 190 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2021-05-24 ,อ่าน : 206 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2543
    [] [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 162 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    [] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 185 ]
ดูทั้งหมด..9

News !! News

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี+รอบ+6+เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-07-26 ,อ่าน : 73 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-05-02 ,อ่าน : 19 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 108 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 27 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-07-20 ,อ่าน : 221 ]
ดูทั้งหมด..10

News !! News

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-10-17 ,อ่าน : 24 ]
รายงานการการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2022-04-22 ,อ่าน : 127 ]
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2022-03-23 ,อ่าน : 124 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 181 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 106 ]
ดูทั้งหมด..19

News !! News

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-04-18 ,อ่าน : 98 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-10-12 ,อ่าน : 45 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-10-07 ,อ่าน : 61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนในตำบล หมู่ที่ 1)
    [] [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 189 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-019 สายบ้านหัวช้าง ม.11)
    [] [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 179 ]
ดูทั้งหมด..53

News !! News

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-04-22 ,อ่าน : 82 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-11 ,อ่าน : 74 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-11 ,อ่าน : 78 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-07 ,อ่าน : 72 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-04 ,อ่าน : 72 ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Collect income !! News

งานจัดเก็บรายได้

ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
    [ประกาศ] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 60 ]
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
    [ประกาศขยายระยะเวลา] [วันที่ : 2022-02-04 ,อ่าน : 53 ]
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 อบต.แก่งเลิงจาน
    [ประกาศราคาประเมิน 2565] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 72 ]
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
    [ภดส 3 ปี 2565] [วันที่ : 2021-12-01 ,อ่าน : 52 ]
ประกาศการออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
    [ประกาศการออกสำรวจ] [วันที่ : 2021-11-01 ,อ่าน : 76 ]
ดูทั้งหมด..233

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดเวที “คนเมืองมหาสารคามประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ”
....วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกอบต. ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการพนักงานใน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-16 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
อบรมโครงการ “การพัฒนาระบบกลไกในการปฏิบัติงาน”
....วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัต.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 " ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน ใส่ผ้าทอ สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป"
....วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน / เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-09 โดย : ]
กิจกรรมสมุนไพรไทบ้านการแปรสมุนพรลูกประคบร่วมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแก่งเลิงจาน
....วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กองส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมสมุนไพรไทบ้านการแปรสมุนพรลูกประคบ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-05 โดย : ]
ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม
....วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ อปพร. และข้าราชกาพนักงา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-30 โดย : ]
ทอดกฐินสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี 2565
....วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-28 โดย : ]
ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยน้ำท่วม
....วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ฝ่ายปกครอง และปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในส.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-24 โดย : ]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
....วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้ นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้า.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-21 โดย : ]
ดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำและสะพานบ้านดอนตูม
....วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กองกำลังพล ร.10 จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการซ่อมแซมผนังก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-21 โดย : ]
ร่วมประชาคมประชาพิจารณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านกุดเป่ง กรณีการขออนุญาตร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม พีที
....วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ งานนิติการ .....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-20 โดย : ]
ดำเนินการ ออกสำรวจ สะพานบ้านดอนตูม ที่ชำรุดเสียหาย
....วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ กองช่าง ดำเนินการ ออกสำรวจ สะพานบ้านดอนตูม ที่ชำรุดเสีย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-19 โดย : ]
ปิดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565
....วันที่ 11 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปิดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลา SME บ้านโนนหัวฝาย หมู่ 12 โดยมีศูนย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-11 โดย : ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภัยน้ำท่วม
....วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-09 โดย : ]
บริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ตำบล แก่งเลิงจาน
....วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 อาจารย์น๊อตตี้ อาจารย์บอล อาจารย์ยุธพล และสมาคมร่วมใจกาฬสินธุ์กุศลสงเคราะห์ บริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ตำบล แก่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-08 โดย : ]
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกำลังพล
....กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกำลังพล 11 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานจนกว่าสถาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-06 โดย : ]
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่านพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-05 โดย : ]
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม เนื่องจากคอสะพานบ้านดอนตูมได้เกิดการพังทลายเนื่องจากต้านกระแสน้ำไม่ไหวทำให้ถนนทรุด
....วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.40 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-04 โดย : ]
กิจกรรมเคารพธงชาติและ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
....วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-28 โดย : ]
“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหาร.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-23 โดย : ]
ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น เกษตกรที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์โคลัมปี พื้
....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-20 โดย : ]
ดูทั้งหมด..233

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม และโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
....วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนิน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-14 โดย : ]
โครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ]
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ หลังจากได้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3
....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-31 โดย : ]
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน จัดวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-30 โดย : ]
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/ 2565
....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-29 โดย : ]
โครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไกล ปลอดภัยโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ 2565
....วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารสวนตำบลแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-28 โดย : ]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-27 โดย : ]
ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-26 โดย : ]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการใช้ที่ดินสาธารณะป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-25 โดย : ]
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ประตูระบายน้ำท่าสองคอน และอ่างเก็บน้ำหนองกุดโดย
....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้แทนราษฎร์จังหวัดม.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ]
ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไมตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่กินได้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในพื้นที่ของตนเอง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-12 โดย : ]
สำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการออกสำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านหนองจิก หมู่ที.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ]
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
....วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิด โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
....วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-03 โดย : ]
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกรีไซเคิล
....วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกประเด็น พลเหลา ท่านรองศักดิ์ณรงค์ โนนกอง ท่านรองเกียงศักดิ์ พบศิริ ท่านเลขานุการรัตนาพร เทียมวงศ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-07-11 โดย : ]
ลงพื้นที่หารือหาเเนวทางในการกำจัดขยะตกค้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเเยกและเก็บขนขยะ
....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านดอนตู.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ]
ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป
....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ]
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู้นำชุมชน อบต.หน้าพระลานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่
....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รอ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-22 โดย : ]
logo
logo

logo
E-OFFICE

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo logo logo
(QR-CODE อบต.แก่งฯ)
https://www.youtube.com/watch?v=6Vtdwf1yOec    https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE  https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE    https://fb.watch/94LwhGNopJ/      https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be          
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208

KaengLoengJan Subdistrict Administrative Organization ©2022